Onze standpunten

Financiën, Bestuur en Organisatie

Wij pleiten voor een lokale ombudsman om inwoners bij te staan in de complexe wereld van beleid en regels. Daarnaast pleiten wij voor maximaal inflatiegerelateerde woonlasten, transparantere subsidies, gezonde gemeentelijke leningen, verbeterde dienstverlening, inzet op nieuwe technologie met aandacht voor privacy en ethiek, en jeugdparticipatie in het gemeentebestuur.

Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor?

Een lokale Ombudsman.

Van de kinderopvang toeslagaffaire hebben we geleerd dat inwoners van Apeldoorn, maar ook ambtenaren volledig de weg kunnen kwijtraken in de doolhof van beleid, regels, loketten met al of niet goede bedoelingen. Dat gebeurt helaas nog vaker dan we eigenlijk willen. Lokaal Apeldoorn wil dat deze mensen plaatselijk worden bijgestaan door een lokale onafhankelijke ombudsman die onpartijdig van de instanties en de overheid zelf inwoners bij kan staan. Die gehoor geeft aan de klachten die zij hebben en welke in staat is om verbeteringen aan te dragen.

Woonlasten maximaal met de jaarlijkse prijsstijging (inflatie) verhogen.

Onroerend zaakbelasting en andere gemeentelijke lasten zijn geen middel om de begroting sluitend te maken. Het is andersom: ze bepalen de maximale uitgaven van de gemeente. Lokaal Apeldoorn is van mening dat de woonlasten niet sterk mogen stijgen en in lijn moeten liggen van vergelijkbare steden.

Aanpassing van het subsidiestelsel.

Veel subsidies worden gegeven uit gewoonte. De ontvangers horen daar activiteiten voor te ontplooien, maar dat gebeurd niet altijd geld gaat te vaak zitten in het instandhouding van organisaties. Daarnaast zien we dat er ook subsidie wordt gegeven in de vorm van kortingen op huur van onderkomens. Lokaal Apeldoorn is van mening dat de financiën helder moeten laten zien wat de kosten van activiteiten en investeringen zijn geweest. Laten we het transparanter maken en omdraaien: we gaan meer de activiteiten subsidiëren. En inwoners een rol geven in de toekenning. Ook de mogelijkheid van het sparen van 10% van de jaarlijkse subsidiebedragen moet worden afgeschaft. Instellingen en verenigingen zijn geen beleggingsfondsen.

De grootte en het aantal van de gemeentelijke leningen moet gezond zijn.

De afgelopen jaren moesten we erg zuinig zijn om het teveel geleende geld terug te betalen. Dat is gelukt en we willen die fout niet meer maken. Wij blijven de partij van een degelijk huishoudboekje als basis voor een solide overheid en we moeten de komende jaren de noodzakelijke investeringen doen om onze mooie stad en dorpen verder te ontwikkelen op onder andere het gebied van sociaal domein, woningen en mobiliteit.

Verbeteren van de dienstverlening door de gemeente (telefoon, website, social media en balie)

Eerlijk is eerlijk: er is de laatste jaren veel verbeterd en dat is mede door de inzet van Lokaal Apeldoorn tot stand gekomen. Dat is geen reden om hier geen aandacht aan te blijven geven, zeker niet voor de inwoners die minder digitaal vaardig zijn en/of een beperking hebben. De dienstverlening is nu al digitaal op onze “Samen055” locaties en bij de balies in het stadhuis en deze kan nog verder verbeterd worden.

Investeren in nieuwe technologie.

Bij oplossingen voor vraagstukken van onze inwoners moeten we slim gebruik maken van data en daarin op een zorgvuldige wijze investeren. Technologie maakt dat we de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren en meer toe te spitsen op de belevingswereld van onze inwoners. Met ICT, data, apps en andere technologische innovaties kunnen we deze maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan.

Privacy en ethiek.

Veel van wat we doen op onder andere ICT gebied vraagt om spelregels. Lokaal Apeldoorn wil dan ook maximale aandacht voor privacy van onze inwoners en ethische vraagstukken in de gemeenteraad met elkaar bespreken. Lokaal Apeldoorn wil dan ook een landelijk ai- en sensorenregister

Inzetten op lobby

Als we woningen willen bouwen, bereikbaar willen zijn en betaalbare zorg willen hebben moeten we extra inzetten op lobby naar de provincie, rijk en Europa. Lokaal Apeldoorn wil dan ook extra bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor lobby.

Jeugd en jongeren betrekken bij gemeentebestuur.

Door meebesturen leer je veel; verantwoordelijkheid nemen, rekenen, afwegingen maken, noem maar op. We moeten dus ook (kleine) kinderen en jongeren betrekken in het bestuur van Apeldoorn. Niet als leervak maar op een speelse manier. Een verantwoordelijkheid en een rol voor allen die bij het bestuur betrokken zijn, dus naast raadsleden, ook de jongerenraad etc.