Onze standpunten

Dorpen, wijken en buurten

Dorpen, wijken en buurten spelen een belangrijke rol in het welzijn van mensen en de samenleving als geheel. Ze bieden een gevoel van gemeenschap, identiteit en sociale verbondenheid. Daarnaast bieden dorpen, wijken en buurten een omgeving waar mensen kunnen opgroeien, wonen en werken, en waar ze toegang hebben tot essentiële diensten en voorzieningen. Het is belangrijk om deze gemeenschappen te ondersteunen en te bevorderen, zodat mensen er gezond, gelukkig en welvarend kunnen leven. Dit kan worden bereikt door het stimuleren van sociaal contact en betrokkenheid, het investeren in infrastructuur en voorzieningen, en het bieden van kansen voor economische ontwikkeling en groei.
Dorpen, wijken en buurten

In het kort

Waar maken wij ons hard voor?

(Starters)woningbouw ondersteunen

Apeldoorn wil dat iedereen een fijne woning in stad of dorpen kan betrekken. Aan de vraag naar (passende) woningen kan de markt momenteel niet voldoen. Het is belangrijk dat hier verandering in komt en dat er voldoende passende woningen komen voor diverse doelgroepen zoals starters, ouderen, woonwagens en gezinnen. Wat Lokaal Apeldoorn betreft kunnen dat ook tijdelijke woningen zijn. De gemeente moet deze woningen niet zelf bouwen maar dit faciliteren door nadrukkelijk in te zetten op bouwgrond mogelijkheden, passende bestemmingsplannen en een vlotte afhandeling van procedures. Nadrukkelijk wordt gekeken om woningen te bouwen die zorgen voor doorstroming binnen stad en dorpen en haar eigen inwoners. Daarnaast moet de kwaliteit van te bouwen woningen cq. projecten aansluiten op Apeldoornse maatstaven van groen, duurzaamheid en uitstraling. Ook kan de gemeente doorstroming bevorderen door passende (huur) woningen aan te bieden, in samenwerking met bijvoorbeeld de woningbouwcoöperaties.

Actieplan voor bestaande woningen die snel verouderen

In sommige wijken zijn buurten die snel verouderen en waar op kortere termijn renovatie, herinrichting en nieuwbouw in gang moet worden gezet. Inrichting van de openbare ruimte moet nadrukkelijk worden meegenomen waarbij uitgangspunt is dat buurten groen moeten blijven, met slimme en voldoende parkeermogelijkheden. Er moet opnieuw gekeken worden naar een goede mix van huur en koop woningen voor alle prijsklassen. De wachtlijsten mogen niet verder oplopen en moeten dalen. Voorkeur gaat uit naar renovatie en soms kan sloop van het huidige meer opleveren dan opknappen van het bestaande. Woningen moeten energieneutraal en natuurinclusief worden, waarbij isoleren de eerste en belangrijke stap is.

Een afvalbeleid dat past bij Apeldoorn

Scheiden van afval draagt bij aan een beter milieu, maar het huidige systeem is ingewikkeld en kent veel problemen. Afvalplaatsingen bij containers zijn de orde van dag, net als het dumpen van afval in de natuur. Veel gemeenten gaan over tot het achteraf scheiden van afval in plaats van bij de bron. Misschien kan dat voor Apeldoorn ook een betere oplossing zijn en dat moet onderzocht worden. Verder moet de overlast bij de containers worden opgelost door meer controle en plaatsen van slimme containers met een chip die aangeven wanneer ze geleegd willen worden. Wat je betaalt voor je afval kan positief worden beïnvloed door de hoeveelheid of aantal keren dat iets wordt aangeboden, een systeem dat voor alle inwoners moet gaan gelden.

Bouwen aan de andere kant van de snelwegen

Apeldoorn moet aantrekkelijk en ook groen blijven. Het is de opgave om onze inwoners en hun kinderen te voorzien van passende woonruimte. We zijn er als Lokaal Apeldoorn voorstander van om binnen de grenzen van de snelwegen te bouwen. Daarom zijn we blij met de ontwikkeling van gebieden als Veldhuis, Zwitsal, Kayersmolen-Noord en aanpak in bestaande wijken. En de verwachting is dat we nog meer huizen nodig hebben. Als we nog meer huizen moeten bouwen en groen willen behouden hebben we meer ruimte nodig. Die is volgens Lokaal Apeldoorn te vinden ten Noorden van Apeldoorn en over de snelweg. Woonwijken kunnen we echter alleen bouwen als het complete wijken worden, dus mét voorzieningen zoals winkels en scholen. Een 12e dorp over de snelweg met eigen voorzieningen en identiteit is voor Lokaal Apeldoorn een goede mogelijkheid.

Slimme samenleving

Wij zetten digitalisering in wanneer we hiermee een leefbare omgeving krijgen. Denk hierbij aan doorstroming van verkeer, parkeerplaats-geleiding en het meten van luchtkwaliteit. Privacy, ethiek en digitale veiligheid gaan hierbij hand in hand. De gegevens die we kunnen genereren geven ons input om op basis van feiten mogelijke problemen op te lossen of nog beter te sturen. Dit helpt ons verder in slimme en duurzame verstedelijking.

Goede winkelvoorzieningen in dorpen en wijken

Goede leefbaarheid in dorpen en wijken is mede afhankelijk van voldoende voorzieningen. Dat geldt ook voor voldoende winkelaanbod. De gemeente moet het voor ondernemers aantrekkelijk maken hierin te (blijven) investeren en zelf voorzieningen in wijken en met name de dorpen blijven ondersteunen.

Apeldoorns kanaal bevaarbaar maken

Al jaren pleit Lokaal Apeldoorn voor het bevaarbaar maken van het kanaal voor motor- boten van de BM-klasse. Dit betekent dat uiteindelijk je van Hattem naar Dieren over het kanaal kan varen. Het is de ‘binnenweg’ van de IJssel die je langs onze stad en dorpen brengt op de mooie Veluwe. Dat is een extra aanwinst van het toeristisch toplandschap, daar waar de belangstelling voor water alleen maar toe neemt. Dat dit project een lange adem vraagt is duidelijk, maar we moeten iedere keer de kansen benutten die zich voordoen, samen met andere gemeenten, provincie en waterschap en geen dingen doen die op termijn dit onmogelijk maken.

Vliegveld Teuge

De discussie over Lelystad airport duurt voort en het is onzeker of en wanneer dit open zal gaan. Hier gaan wij als lokale politiek niet over. Lokaal Apeldoorn blijft echter wel scherp in de gaten houden dat de laagvliegroutes van en naar Lelystad niet alsnog over Apeldoorn zullen komen. Lokaal Apeldoorn steunt de ontwikkeling van vliegveld Teuge om te komen tot een expertise en opleidingsvliegveld voor elektrisch vliegen. Wij zijn ook voorstander dat Teuge zich nog meer kan ontwikkelen tot een toeristische en economische waarde door deze innovatieve toepassingen, Apeldoorn Airport als een visite kaartje van een duurzame regio. Wat ons betreft blijft het Nationale Paracentrum Teuge onderdeel uitmaken van het vliegveld.

Woningen zo aanpassen dat alle generaties in de buurt/het dorp kunnen blijven wonen

Mensen willen graag in een bepaalde buurt of dorp in Apeldoorn blijven wonen. Hun woningen maken dat niet altijd mogelijk of er is een tekort aan geschikte huizen. Wij vinden dat flexibel omgegaan moet worden met mogelijkheden om huizen aan te passen aan de wensen van de bewoners zonder dat dit leidt tot een wildgroei.

Omzien naar elkaar

Niet alleen de ruimte en het groen, maar het zijn vooral de inwoners van Apeldoorn en de dorpen en hun onderlinge contacten die het leven hier zo prettig maken. Dit gaat over een goede band met de buren en de buurt maar ook over de verenigingen en de scholen in de wijk. De gemeente kan dit ondersteunen door het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld door parken en speelplaatsen, door te helpen om goede ideeën te belonen, door meer gebruik te maken van de school als middelpunt van de buurt die ook toegankelijk is voor buurtbewoners en verenigingen. Daarom zijn wij blij met de nieuwe vormen zoals de initiatievenregeling die een groot succes is. Bij deze regeling kunnen inwoners zelf aan de slag met hun initiatief, met financiële ondersteuning van de gemeente. Lokaal Apeldoorn is voorstander om dit verder uit te breiden.

Apeldoornse wijze voor vuurwerk, carbid en houtstook betekent geen verbod maar samen aan de slag

De meeste inwoners kunnen zelf goede en verantwoorde keuzes maken. Met elkaar leven we samen in een buurt. Daar horen binnen een wettelijk kader ontstane tradities zoals vuurwerk, paasvuren en carbidschieten bij. Lokaal Apeldoorn vindt dat alle inwoners in een buurt verantwoordelijkheid voor elkaar mogen dragen. Wij willen niet dat een overheid zaken moet verbieden daar waar inwoners zelf, rekening houdend met elkaar, oplossingen kunnen creëren. Daarom zijn wij tegen het verbieden van vuurwerk, carbidschieten, paasvuren en het stoken van hout(kachels). De overheid heeft wel een taak in het handhaven van gemaakte afspraken en optreden tegen overtredingen van de wet bij b.v. illegaal vuurwerk en het hinderen van hulpverleners.