Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Zorgvuldig en doelmatig cameratoezicht

8 januari 2018 Amendementen
Betreft: behandeling 7E wijziging APV 2014
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 november 2017, gehoord de discussie over de APV,
overwegende dat:
  • cameratoezicht doelmatig is omdat het bijdraagt aan de objectieve en subjectieve veiligheid;
  • Apeldoorn geen politiestaat wil zijn en daarom met cameratoezicht vanuit het oogpunt van privacy, nut en noodzaak uiterst zorgvuldig wil omgaan;
  • behalve de inzet van vaste camera’s in door de gemeenteraad vastgestelde gebieden ook de inzet van tijdelijke of mobiele camera’s onder bijzondere omstandigheden tijdelijk nodig is in het kader van de openbare orde en veiligheid;
  • de in het collegevoorstel genoemde bijzondere omstandigheden (flexibele camera’s zijn mogelijk rond evenementen en in woonomgevingen waar sprake is van langdurige ernstige woonoverlast) tot onduidelijkheid kan leiden, omdat met name het begrip ”woonomgevingen” niet eenduidig is, omdat er bijvoorbeeld ook bewoning kan zijn in een winkelcentrum of op een bedrijventerrein, terwijl het dan maar de vraag is of de desbetreffende omgeving echt een woonomgeving is;
  • daarnaast kunnen de genoemde twee situaties (evenementen en woonomgevingen) ook te beperkend zijn, omdat hierdoor de mogelijkheid van cameratoezicht in bijvoorbeeld winkelgebieden zonder bewoning zoals de meubelboulevard en De Voorwaarts, of op bedrijventerreinen of bij een schoolgebouw in het geval van langdurige ernstige overlast niet mogelijk kan zijn;
  • het belangrijk is helder en transparant aan te geven wanneer tijdelijk of mobiel cameratoezicht mogelijk is;
  • de mogelijkheden voor tijdelijke en mobiele camera’s niet onnodig uit te breiden, maar de mogelijke inzet van dergelijke camera’s onder speciale omstandigheden vanuit het oogpunt van het terugdringen van langdurige ernstige overlast in een bepaalde omgeving ook niet onnodig in te perken;
besluit: in artikel 2:77D, lid 1 onder b
de omschrijving ”in woonomgevingen waar langdurige ernstige woonoverlast wordt ervaren en andere methoden om deze te beëindigen onvoldoende effect hebben”
te veranderen in:
 
”op een openbare plaats waar langdurige ernstige overlast wordt ervaren en andere methoden om deze te beëindigen onvoldoende effect hebben.”
 
en gaat over tot de orde van de dag.
Hans Wegman (CDA)
Henk van den Berge (SGP)