Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Verscherping financiële stukken

6 juli 2017 Moties

De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 20 (‘Jaarstukken 2016’). 

Overwegende dat: 
– Verschillende partijen (waaronder de raad, de concerncontroller, de accountant en de rekenkamercommissie) al enkele jaren verzoeken tot het opnemen van concrete(re) doelstellingen en prestaties in de MPB; 
– de raad beter in staat is zijn controlerende taak uit te oefenen wanneer concrete doelstellingen en prestaties worden afgesproken; 
– het tot nog toe lastig is gebleken in de MPB concrete doelstellingen en prestaties op te nemen; 
– de rekenkamercommissie een concrete aanbeveling doet om de MPB concreter te maken. Deze aanbeveling komt overeen met de werkwijze van de Algemene Rekenkamer; 
– er bovendien tot nog toe niet consequent op de bij de MPB vastgestelde prestaties en doelstellingen wordt gerapporteerd in de jaarstukken -noot1. 

Roept het college op: 
1. Een scan uit te voeren van bestaand kaderstellend beleid waaruit de belangrijkste concrete doelstellingen en prestaties worden gedestilleerd. 
2. Vanaf de MPB 2018-2021, mede naar aanleiding van de uitgevoerde scan, de begroting vorm te geven volgens Aanbeveling 2 van de rekenkamercommissie, waarbij per beleidsproduct de volgende vragen worden beantwoord: 
o Welke (maatschappelijke) effecten willen we bereiken? 
o Wat gaan we ervoor doen? 
o Wat mag het kosten? 

3. Vanaf de Jaarstukken 2018 deze vorm te geven volgens Aanbeveling 2 van de rekenkamercommissie, waarbij per beleidsproduct de volgende vragen worden beantwoord: 
o Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
o Hebben we gedaan wat we zouden gaan doen? 
o Heeft het gekost wat het zou gaan kosten? 

4. Voortaan in de jaarstukken bij alle van de in de MPB vastgestelde doelstellingen, prestaties en beoogde effecten aan te geven in hoeverre deze zijn verwezenlijkt. 

noot 1 Zie bijvoorbeeld het rapport van de rekenkamercommissie, paragraaf 2.5 (‘Pilot methode Duisenberg op 
programma 6 “Apeldoorn Activeert”’). 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Dennis Russchen D66 
Menno van Erkelens Lokaal Apeldoorn 
Roel van Swam VVD