Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Verkeersontsluiting

14 september 2017 Amendementen

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake 
agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende 
omgevingsvergunning) 
Overwegende dat: 
Besluit: 
De zinsnede op pagina 4 van het raadsvoorstel te wijzigen naar: 
“Ten aanzien van de verkeersontsluing 
hebben verschillende ondernemers een alternaef 
plan voorgesteld. Het college zal onder andere deze variant in het najaar verder onderzoeken 
en de gemeenteraad later dit jaar een voorstel voorleggen voor een geschikte 
verkeersontsluing, 
die recht doet aan de bezwaren van de ondernemers en de gebruikers 
van de Voorwaarts.” 
Menno van Erkelens 
Lokaal Apeldoorn 
Verschillende ondernemers op de Voorwaarts jdens 
de Polieke 
Markt op 7 
september een alternaef 
plan hebben aangedragen voor de verkeersontsluing 
van 
de Hornbach-locae; 

Wethouder Cziesso jdens 
jdens 
de vergadering van de Polieke 
Markt hee 
toegezegd de voorgestelde ope 
voor de verkeersontsluing 
serieus te zullen 
onderzoeken; 

Op pagina 4 van het raadsvoorstel (hoofdlijnen zienswijzen) de volgende zinsnede is 
opgenomen: “Ten aanzien van de verkeersontsluing 
geven de zienswijzen geen 
aanleiding tot