Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Programma 2018-2022

6 januari 2018 Uncategorised

Lokaal? Dat zijn we allemaal!

Waarom Lokaal Apeldoorn?
Wat is lokalisme?
Lokalisme is het bedrijven van politiek en de wijze van besturen van een stad of dorp zonder een traditionele ideologie. Het belangrijkste kenmerk is dat een lokale partij geen binding heeft met een landelijke politieke partij. Het wel en wee van de inwoners is leidend voor de politieke stellingname. De fractie wordt niet afgeleid door landelijke ontwikkelingen. Lokalisme is links noch rechts maar wil vanuit het politieke midden de optimale keuzes maken voor stad en inwoners, wijken en buur­ten, met oog voor verleden, heden en toekomst.
 
Wat is Lokaal Apeldoorn?
Lokaal Apeldoorn komt voort uit de samenvoeging van de fracties van Leefbaar Apeldoorn en de voormalig fractieleden van Gemeentebelangen. De huidige fractie kan bogen op meer dan 25 jaar politieke en bestuur­lijke traditie. Lokaal Apeldoorn is succesvol gebleken. Dat was en is in de eerste plaats mogelijk omdat Lokaal Apeldoorn zich moeiteloos kan aanpassen aan de zich snel wijzigende maatschappelijke en economische omstandigheden en omdat de partij een breed netwerk nastreeft, zowel om de bevolking, instellingen, bedrijven en andere politieke partijen.
Lokaal Apeldoorn voelt zich niet comfortabel bij “gestaalde kaders” of in beton gegoten partijstandpun­ten! Dat doet Apeldoorn en de dorpen mogelijk tekort! We gaan bij hevige dillema’s in gesprek met betrokke­nen, gaan op werkbezoek én nemen dán een Lokaal Apeldoorn standpunt in.
 
Wat is Apeldoorn?
Apeldoorn is de mooiste gemeente ter wereld. Een prachtige in het groen gelegen stad, omgeven door 11 unieke dorpen, waar het goed wonen, leven en werken is. Er zijn weinig sociale en economische problemen, wél goede verbindingen, voorzieningen en infrastructuur. Kortom: Apeldoorn heeft wél de lusten maar niet de las­ten van een 100.000+ gemeente. Daar mogen we trots op zijn! De goede eigenschappen van Apeldoorn en de dorpen behouden en versterken is doel én motivatie van Lokaal Apeldoorn.
 
Wat wil Lokaal Apeldoorn?
Lokaal Apeldoorn wil iedereen die Apeldoorn een warm hart toedraagt vertegenwoordigen in de gemeenter­aad en in de samenleving. Ons programma gaat niet nodeloos in op details: het zou lastig kunnen zijn als omstandigheden wijzigen. Wél geven wij graag onze visie op hoofdzaken: zo weet u wat u aan ons hebt en weet u hoe wij met allerlei uitdagingen om willen gaan. Daarnaast gaan wij bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg en streven wij naar meebesturen door middel van wethouder(s).
 
Onze lokale speerpunten
1. Een betrokken bestuur
 • Lokaal Apeldoorn wil open, herkenbaar en betrok­ken aanwezig zijn in Apeldoorn. Wij zijn geen be­eldschermtijgers! Bestuurders dienen eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet na zijn te komen. Politieke processen moeten zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Alle Apeldoorners, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, inkomen of wat dan ook dragen bij in gelijke mate bij aan de leefbaarheid in de gemeente Apeldoorn. Geen negatieve of positieve discrimina­tie, geen specifiek doelgroepenbeleid. Wij kennen alleen ‘Apeldoorners’. Artikel 1 van de grondwet staat hierbij voor ons centraal.
 • De gemeente moet openstaan voor initiatieven va­nuit de wijken en de dorpen. Het Apeldoorns bestu­ur dient zich met name in te zetten om de goede eigenschappen van Apeldoorn te koesteren en te verbeteren, niet om wat wij niet hebben kunstmatig en tegen hoge kosten te verwerven!
2. Een aantrekkelijke leefomgeving
 • Ruimte en groen zijn de kernwaarden van Apel­doorn en maken het een fijne gemeente om te wonen en te werken. Dat moeten we behouden, onder meer door het voorkomen van hoogbouw of verdichting en goede zorg voor (openbaar) groen. Dit vanuit het principe ‘schoon, heel, veilig’.
 • Goed beheer en onderhoud van de openbare ru­imte is belangrijk. Het wegwerken van onderhoud­sachterstanden van o.a. bruggen en viaducten heeft wat Lokaal Apeldoorn betreft prioriteit.
 • Lokaal Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle ge­neraties in Apeldoorn een prettige plek vinden om te wonen. Daarom streven wij naar een goede mix tussen starters- en gezinswoningen, tussen huur- en koopwoningen en tussen bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Ruimte betekent ook goede bereikbaarheid. De verkeerscirculatie verbeteren is belangrijk voor een vitaal, economisch Apeldoorn. Sluipverkeer door woonwijken of dorpen moet zoveel mogeli­jk worden voorkomen. Doorgaand verkeer moet worden geweerd uit de woonwijken. Het verbeteren van de doorstroming op de ring heeft wat Lokaal Apeldoorn betreft dan ook een hoge prioriteit. Een slecht functionerende ring is een belemmering voor het milieu en de Apeldoornse economie.
 • Lokaal Apeldoorn wil voorzieningen (o.a. Bibliothe­ken, scholen, banken etc.) in de wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden of waar mogelijk combine­ren.
 • Denken aan toekomstig Apeldoorn en haar inwo­ners: daarbij hoort een ambitieus beleid op gebied van duurzaamheid. Hierbij moet de gemeente zich allereerst richten op het ‘laaghangende fruit’ en het thema niet als hype benaderen.
3. Toegankelijke zorg
 • Lokaal Apeldoorn wil zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Lokaal Apeldoorn vindt dat zorg moet worden geboden op basis van de vraag en niet op basis van het aanbod.
 • Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschap­pij. De gemeente moet zich met name inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook (gedwongen) afhaken. De gemeenteraad dient zich beter te bekwamen in de behoeftes op het gebied van sociaal beleid; knelpunten bevinden zich op de werkvloer, niet in ambtelijke nota’s.
 • Geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor het sociale domein moet ook écht daar terechtko­men.
 • Om het lokale sociale beleid te controleren is een lokale ombudsman onmisbaar.
 • De gedwongen overname van taken van het RIjk (decentralisaties) mag nooit worden gebruikt als een verkapte bezuinigingsoperatie op die taken.
 • Apeldoorn kent veel meer vrijwilligers en mantel­zorgers dan vergelijkbare 100.000+ gemeenten. Zij vormen het cement van de Apeldoornse samenle­ving. Deze ‘verborgen schat’ dient gekoesterd en ge­stimuleerd te worden. Lokaal Apeldoorn wil daarom een ruim aanbod van mantelzorgondersteuning.
4. Apeldoorn financieel gezond
 • Lokaal Apeldoorn vind dat we zuinig moeten omgaan met de financiele middelen die ons zijn toevertrouwd.
 • Apeldoorn moet financieel gezonder worden. De nog steeds te hoge schuldpositie moet worden af­gebouwd, echter het tempo daarvan moet worden beperkt om ruimte te houden voor investeringen en noodzakelijke uitgaven (bijvoorbeeld voor de toegankelijke zorg).
 • Het heffen van OZB is noodzakelijk, maar het mag nooit een sluitpost worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Een begroting wordt sluitend door uitgaven te beperken.
 • We zijn kritisch op grote projecten en risico’s. Aan alle investeringen en uitgaven moet een gedegen plan ten grondslag liggen. Onduidelijke posten moeten uit de begroting.
 • Stad én dorpen moeten in gelijke mate worden bedeeld in financiële middelen. Dorpen dienen in gelijke mate te delen in zowel tegen- als meevallers in de begroting.
Lokaal Apeldoorn staat in de startblokken om dit voor de periode 2018-2022 verder te versterken!
 
Voor concrete voorbeelden van ons verkiezingsprogramma bekijk onze standpunten