Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

minimaliseren van afval

6 juli 2017 Moties

Betreft: motie horend bij agendapunt: 15 (‘Recycleplan’) 

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 6 juli 2017. 

Overwegende dat: 
– met het Recycleplan wordt beoogd mensen hun afval beter te laten scheiden zodat er minder restafval is en zo meer gebruik kan worden gemaakt van de in huisvuil aanwezige grondstoffen, waarbij de kosten voor inwoners zo laag mogelijk zijn; 
– ook mensen met een laag inkomen aan deze doelen kunnen en willen bijdragen; 
– de regeling van de kwijtscheldingen voor de minima hierop nog niet is aangepast, nu deze uit blijft gaan van 9 ledigingen per jaar; 

Roept het college op: 
– het aantal kosteloze ledigingen binnen het minimabeleid stapsgewijs naar beneden bij te stellen, conform de doelstellingen van het Recycleplan om restafval te verminderen; 
– bij het bespreken van de begroting hiertoe een voorstel aan de raad te doen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de raadsfracties van de 
VVD, Jenny Elbertsen 
D66, Dennis Russchen 
Lokaal Apeldoorn, Peter Messerschmidt 
PvdD, Harry Voss