Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Lokale kapitaalgoederen

9 november 2017 Moties

Betreft: behandeling meerjarenbegroting 2018-2021 op 9 november 2017 

Gehoord de beraadslagingen over de kapitaalgoederen. Betref programma 3 openbare 
ruimte, doelstelling 3 een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte 
met aandacht voor kwaliteit , groene basis op orde. 

overwegende dat: 
1. het college nog geen integrale aanpak van groen heeft gepresenteerd ondanks 
meerdere toezeggingen 
2. in de MPB op meerdere plekken wordt gewezen naar een plan 
3. en dat daarnaast al geld wordt ge├»nvesteerd in kleinere stukjes zonder zichtbare samenhang 
4. al wel vast staat middels het onderzoek grip op kapitaalgoederen er met name in vervanging van oudere beplanting te weinig geld is gereserveerd 

Verzoekt het college 
? Voor het eind van het jaar 2017 te komen met een integraal groen plan en op basis van het onderzoek grip op kapitaalgoederen onderdeel groen middelen hiervoor te reserveren. 

Peter Messerschmidt 
Lokaal Apeldoorn