Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Inwoners mogen zonder extra kosten kiezen voor grijze container

6 juli 2017 Amendementen

Betreft: De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij het agendapunt nieuw afvalbeleid “Recycleservice 2025” 

Overwegende dat: 
· de doelstelling om restafval in stappen te verminderen onderschreven wordt, en dat voor het halen van deze doelstelling maximaal draagvlak nodig is wat door het berekenen van een aanschafprijs (25 euro) en extra service kosten (geschat tussen 2,50 en 5,00 per aanbieding) boven op de variabele kosten ernstig wordt ondermijnd. 
· dat is aangetoond dat inwoners (10.000 huishoudens) die nu al hun grijze bak zonder extra kosten, naast een oranje bak mochten behouden ook veel minder restafval aanbieden 
· dat aanschafkosten en servicekosten voor een grijze container naar verwachting voor het overgrote deel terecht zal komen bij mensen die niet in staat zijn hun restafval weg te brengen en/of mensen die luiers en incontinentie hebben namelijk ouderen, hulpbehoevenden en gezinnen. 
· dat het wegbrengen de kans vergroot op zwerfafval, 
· dat de ophaalfrequentie afhankelijk is van aanbod en dat dit flexibel ingeregeld kan worden, zodat van nodeloos rondrijden geen sprake is. 

Wijzigt het “Recycleservice 2025”als volgt: 
In het beleid “Recycleservice 2025” de kosten voor behoud cq aanschaf van een grijze container en de extra service kosten voor het gemiddelde aantal ledigingen niet in rekening te brengen. Dekking komt uit herrekening plannen en reserve afvalstoffen. 

pag 3 restafval wordt weggebracht wordt voor restafval mag je kiezen; Een eigen grijze 
container? Het kan, betaald. wordt Eigen kleine grijze container is een keuze en wordt op 
verzoek verstrekt. 

schrappen op pag 16 5.3.4. Men zal geen aanschafprijs betalen voor de bestaande minicontainer, wel zal men, indien men hem aanbiedt, de servicefee moeten betalen. 

schrappen pag 17 hfts 6. Daar wil hij ook wel voor betalen, voor de container. Hij betaalt de extra servicekosten naast het variabele tarief. 

pag 19 6.3.1. ….wordt er voor gekozen om uit te gaan van 141 containers extra wordt er zal een zeer beperkt aantal containers worden bijgeplaatst bij winkelcentra. 

6.3.2. Mensen die deze keuze willen maken kunnen hiervoor een verzoek indienen bij Circulus-Berkel. Zij kunnen dan een 140 liter container aanschaffen. Hiervoor wordt een 
bedrag van € 25,00 gevraagd wordt Mensen krijgen een heldere keuze of ze een grijze container willen behouden. 

schrappen: pag 19 6.3.2. Omdat het een extra service betreft worden er wel, bovenop het variabele tarief, service- 
kosten in rekening gebracht. Dit is een opslag op elke keer dat de container wordt aangeboden. Tegen kostprijs. 

schrappen: pag 21 7.2 Voor de aanmeld/op afroep service wordt gerekend met een aparte service fee. Deze zal op kostprijs worden berekend maar is mede afhankelijk van de deelname. We verwachten dat de fee tussen de € 2,50 en € 5,00 per lediging zal bedragen. Het aanschaffen van een minicontainer 140 liter kost € 25,00. 

Peter Messerschmidt / Wim Willems 
Lokaal Apeldoorn