Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn!

13 maart 2018 Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van Lokaal Apeldoorn volgens ‘Reglement van Orde van de Raad 2006’ en de gemeentewet art. 155 eerste lid.

Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn!

Relatie: prestatie afspraken gemeente Apeldoorn met de Coöperaties 2018

Wat voorafging: een raadslid van de fractie was getuige van een huisuitzetting uit een z.g. Kangoeroewoning ( o.a. voor dubbele bewoning ivm. mantelzorg) die veel bekijks trok.

Dit door veel politie, deurwaarder(s) mega stortcontainer, reinigingswagen, zuurstofflessen gesleep, en een dieplader die scooters meenam. De meest -schrijnende- bijzonderheid was een hulpbehoevend persoon, afhankelijk van een zuurstofvoorziening en rolstoel. Deze zat radeloos en hulpeloos in de openbare ruimte, in het bijzijn van veel (verontwaardigde) belangstelling! Lokaal Apeldoorn heeft foto’s gemaakt van dit trieste gebeuren in de openbare ruimte. Uit respect voor de (voormalige) bewoners, zet de fractie deze foto’s niet in!

Vraag 01 Wat was de achterliggende problematiek, én….hoe lang speelde dit? Te midden van de vele informatie die raadleden krijgen: Huisuitzetting? Dat voorkomen we, uiterst zeldzaam! Dat doen we niet, het leidt tot méér en verschuiving van problematiek. Als het dreigt? We zijn er in vroeg stadium bij!

Vraag 02 Graag een stapsgewijze uiteenzetting wat er aan aktie is ondernomen!

Vraag 03 Was het college zich bewust dat er ook een medisch probleem was tijdens de huisuitzetting? ( zuurstof afhankelijkheid d.m.v. zuurstofflessen en een rolstoel)

Vraag 04 Is er met deze huisuitzetting ánders omgegaan i.v.m. dit medische probleem?

Vraag 05 Hoe vaak vindt er nog een huisuitzetting plaats in de gemeente Apeldoorn?

Vraag 06 Wie nemen plaats in het z.g. ‘sociale wijkteam’ ?

Vraag 07 Wanneer is deze bijeen geweest i.v.m. deze huisuitzetting, wanneer is er definitief toe besloten?

Vraag 08 was deze -schrijnende- zaak, met veel tumult, écht niet te voorkomen? Dit met veel sociale beroepsmensen? In deze z.g. kangoeroewoning woning vond mantelzorg plaats. Er was sprake van ‘onderlinge afhankelijkheid’

Vraag 09 Hoe is dit nu opgelost?

Vraag 10 Waar is deze bovengenoemde kwetsbare persoon nu ondergebracht?

 De ‘natuurlijke’ relatie van Apeldoorn met woningbouwcoöperaties  weergave uit:

 Prestatie afspraken tussen gemeente Apeldoorn en de vier woningbouwcoöperaties Huisvesting bijzondere doelgroepen 2018 Pagina 33

  •  Voortzetting sociaal vangnet voor wonen.

Onder regie van de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties in Apeldoorn en met medewerking van de hulpverleningsinstellingen, is de afgelopen jaren een werkwijze met verschillende aanpakken voor huurders met woonproblemen in het leven geroepen. De ingrediënten daarvan zijn preventieve woonbegeleiding, het Laatste Kansbeleid en Opstapwoningen. Bewoners met o.a. huurschulden krijgen met preventieve woonbegeleiding op vrijwillige basis hulp bij het oplossen van deze problemen, zodat uithuiszetting kan worden voorkomen. Daarnaast zijn er huisvestingsafspraken voor andere bijzondere doelgroepen die aangewezen zijn op specifieke manieren van bemiddeling, begeleiding, ondersteuning of bijzondere woonvormen. Uitgangspunt is dat het kwaliteitsniveau van de afspraken de komende jaren wordt gehandhaafd. Huisvesting bijzondere doelgroepen en in stand houden van het sociaal vangnet voor wonen. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen in de buurt, de wijk en het dorp met zich mee. Inhoudelijk zijn we gericht op preventief handelen zodat curatief ingrijpen kan worden beperkt. Op het snijvlak van wonen-zorg-welzijn zien we een toename van algemene problematiek als gevolg van dalend inkomen en een toename van psychische problematiek. Deze ontwikkelingen baren ons zorgen. Hoe gaan we in de wijken de komende jaren mee om Hoe kunnen we zoveel mogelijk problematische situaties in een vroeg stadium signaleren en maatregelen treffen? Dat is de uitdaging waar wij gezamenlijk met andere partners in de wijk voor staan. Uitgangspunt daarbij is het beperken van overlast en het voorkomen van huisuitzettingen. Hier ligt ook een relatie met de startnotitie sociaal vangnet/minimabeleid en de veiligheidsanalyse. We zetten onze werkwijze voort, gericht op speciale doelgroepen.

Vraag 11 Staat wat het fractielid hedenochtend 12 maart 2018 heeft waargenomen niet in schril contrast met bovenstaande uitgebreide afspraak?

Vraag 12 Heeft het college nog iets te melden wat in het kader van deze bovenstaande schriftelijke vragen van (actueel) belang zijn?

In afwachting: Ben Hendrikse, raadslid Lokaal Apeldoorn.