Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Financiën, bestuur en organisatie

Doelmatig, doeltreffend, solide en betrouwbaar

De rol van de overheid verandert door de snelle ontwikkeling van de samenleving. Daardoor wordt de rol verlegd van sturend naar volgend, van voorschrijven naar “mogelijk maken”. Dat vraagt ook een aanpassing van de organisatie. Meer internet maar nog steeds vanuit een dienstverlenende houding. 

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn: 

 1. doelmatige subsidiëring van activiteiten

  Lokaal Apeldoorn is van mening dat de financiën helder moeten laten zien wat de kosten van activiteiten en investeringen zijn geweest. Daarvoor is transparantie noodzakelijk. De huidige praktijk waarin organisaties tegen gereduceerde prijzen (maatschappelijk) vastgoed kunnen huren, zien wij als een voorbeeld hoe het niet moet. Hier is sprake van een verkapte vorm van subsidie via het vastgoed die niet bijdraagt aan de transparantie van de werkelijke kosten van de activiteit.

 2. woonlasten met maximaal de inflatie verhogen

  Lokaal Apeldoorn is van mening dat de woonlasten niet sterk mogen stijgen en in lijn mogen liggen van vergelijkbare steden.

 3. sociale reserve voor gelden die daarvoor bedoeld zijn

  Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente geld voor uitvoering van taken in het sociale domein. Mede door Lokaal Apeldoorn zijn de gelden die hier van over zijn gebleven de afgelopen jaren apart gehouden om ook in de toekomst aan dit doel te kunnen besteden. Ook in de toekomst mogen deze gelden wat ons betreft niet in de algemene middelen worden gestopt maar volledig voor het sociale domein worden ingezet.

 4. de mogelijkheid tot een onafhankelijk onderzoeksbureau om de gemeenteraad bij te staan bij complexe zaken

  De laatste jaren is bijvoorbeeld met de invoering van het sociaal domein en de vele samenwerkingsverbanden duidelijk geworden dat het voor raadsleden steeds ingewikkelder is geworden om het college te controleren. Er is specialistische kennis en constante monitoring nodig om de controlerende rol onafhankelijk te kunnen uitvoeren.
  De rekenkamer die bestaat uit raadsleden en een onafhankelijk voorzitter, heeft als rol om onderwerpen verder uit te diepen of te onderzoeken. Lokaal Apeldoorn is van mening dat raadsleden in hun controlerende functie permanent bijgestaan moeten worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau die constante monitoring uit kan voeren. Organisatorisch zou dit onder de raadsgriffie kunnen vallen.

 5. de grootte van de leningen van de gemeente terug brengen

  Wij zijn van mening dat een degelijk huishoudboekje de basis is voor een solide overheid. Lokaal Apeldoorn maakt zich zorgen over het evenwicht in de balanstotalen. Wij pleiten voor een blijvende kritische beschouwing van de reserves, de hoge leningenportefeuille, de waarde van het vastgoed, grond en afschrijvingstermijnen.

 6. verbeteren van de dienstverlening op alle kanalen, (telefoon, website, social media en balie)