Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Standpunten

(Starters)woningbouw ondersteunen.
Apeldoorn wil dat iedereen een fijne woning in stad of dorpen kan betrekken. Aan de vraag naar (passende) woningen kan de markt momenteel niet voldoen. Het is belangrijk dat hier verandering in komt en dat er voldoende passende woningen komen voor diverse doelgroepen zoals starters, ouderen, woonwagens en gezinnen. Wat Lokaal Apeldoorn betreft kunnen dat ook tijdelijke woningen zijn. De gemeente moet deze woningen niet zelf bouwen maar dit faciliteren door nadrukkelijk in te zetten op bouwgrond mogelijkheden, passende bestemmingsplannen en een vlotte afhandeling van procedures. Nadrukkelijk wordt gekeken om woningen te bouwen die zorgen voor doorstroming binnen stad en dorpen en haar eigen inwoners. Daarnaast moet de kwaliteit van te bouwen woningen cq. projecten aansluiten op Apeldoornse maatstaven van groen, duurzaamheid en uitstraling. Ook kan de gemeente doorstroming bevorderen door passende (huur) woningen aan te bieden, in samenwerking met bijvoorbeeld de woningbouwcoöperaties.

Woningen zo aanpassen dat alle generaties in de buurt/het dorp kunnen blijven wonen.
Mensen willen graag in een bepaalde buurt of dorp in Apeldoorn blijven wonen. Hun woningen maken dat niet altijd mogelijk of er is een tekort aan geschikte huizen. Wij vinden dat flexibel omgegaan moet worden met mogelijkheden om huizen aan te passen aan de wensen van de bewoners zonder dat dit leidt tot een wildgroei.

Actieplan voor bestaande woningen die snel verouderen.
In sommige wijken zijn buurten die snel verouderen en waar op kortere termijn renovatie, herinrichting en nieuwbouw in gang moet worden gezet. Inrichting van de openbare ruimte moet nadrukkelijk worden meegenomen waarbij uitgangspunt is dat buurten groen moeten blijven, met slimme en voldoende parkeermogelijkheden. Er moet opnieuw gekeken worden naar een goede mix van huur en koop woningen voor alle prijsklassen. De wachtlijsten mogen niet verder oplopen en moeten dalen. Voorkeur gaat uit naar renovatie en soms kan sloop van het huidige meer opleveren dan opknappen van het bestaande. Woningen moeten energieneutraal en natuurinclusief worden, waarbij isoleren de eerste en belangrijke stap is.

Onderhoud leefomgeving op goed niveau.
Wonen in een aangename groene omgeving draagt veel bij aan ons woongenot en welzijn. Aangenaam betekent ecologisch duurzaam, divers en uitnodigend maar dit betekent niet dat al het groen er als een biljartlaken hoeft uit te zien. Ecologische bermen zijn daar een mooi voorbeeld van. Meer bomen en planten is gewenst; ons ideaal is dat op elke plek waar je staat je een boom moet kunnen zien. Dat betekent dat wij graag bomen willen bijplanten bijvoorbeeld langs alle doorgaande wegen in stad en dorp. Een goed investeringsplan en uitvoering voor de komende jaren is belangrijk. Verder vinden wij dat inwoners zelf kunnen helpen bij het onderhouden van het groen in hun eigen buurt. De gemeente moet dit faciliteren. Parken moeten op hoog niveau worden onderhouden als de “longen en ontmoetingsruimte van de buurt/wijk of dorp” zoals bijvoorbeeld het Oranjepark.

Omzien naar elkaar.
Niet alleen de ruimte en het groen, maar het zijn vooral de inwoners van Apeldoorn en de dorpen en hun onderlinge contacten die het leven hier zo prettig maken. Dit gaat over een goede band met de buren en de buurt maar ook over de verenigingen en de scholen in de wijk. De gemeente kan dit ondersteunen door het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld door parken en speelplaatsen, door te helpen om goede ideeën te belonen, door meer gebruik te maken van de school als middelpunt van de buurt die ook toegankelijk is voor buurtbewoners en verenigingen. Daarom zijn wij blij met de nieuwe vormen zoals de initiatievenregeling die een groot succes is. Bij deze regeling kunnen inwoners zelf aan de slag met hun initiatief, met financiële ondersteuning van de gemeente. Lokaal Apeldoorn is voorstander om dit verder uit te breiden.

Apeldoornse wijze voor vuurwerk, carbid en houtstook betekent geen verbod maar samen aan de slag.
De meeste inwoners kunnen zelf goede en verantwoorde keuzes maken. Met elkaar leven we samen in een buurt. Daar horen binnen een wettelijk kader ontstane tradities zoals vuurwerk, paasvuren en carbidschieten bij. Lokaal Apeldoorn vindt dat alle inwoners in een buurt verantwoordelijkheid voor elkaar mogen dragen. Wij willen niet dat een overheid zaken moet verbieden daar waar inwoners zelf, rekening houdend met elkaar, oplossingen kunnen creëren. Daarom zijn wij tegen het verbieden van vuurwerk, carbidschieten, paasvuren en het stoken van hout(kachels). De overheid heeft wel een taak in het handhaven van gemaakte afspraken en optreden tegen overtredingen van de wet bij b.v. illegaal vuurwerk en het hinderen van hulpverleners.

Een afvalbeleid dat past bij Apeldoorn.
Scheiden van afval draagt bij aan een beter milieu, maar het huidige systeem is ingewikkeld en kent veel problemen. Afvalplaatsingen bij containers zijn de orde van dag, net als het dumpen van afval in de natuur. Veel gemeenten gaan over tot het achteraf scheiden van afval in plaats van bij de bron. Misschien kan dat voor Apeldoorn ook een betere oplossing zijn en dat moet onderzocht worden. Verder moet de overlast bij de containers worden opgelost door meer controle en plaatsen van slimme containers met een chip die aangeven wanneer ze geleegd willen worden. Wat je betaalt voor je afval kan positief worden beïnvloed door de hoeveelheid of aantal keren dat iets wordt aangeboden, een systeem dat voor alle inwoners moet gaan gelden.

Bouwen aan de andere kant van de snelwegen
Apeldoorn moet aantrekkelijk en ook groen blijven. Het is de opgave om onze inwoners en hun kinderen te voorzien van passende woonruimte. We zijn er als Lokaal Apeldoorn voorstander van om binnen de grenzen van de snelwegen te bouwen. Daarom zijn we blij met de ontwikkeling van gebieden als Veldhuis, Zwitsal, Kayersmolen-Noord en aanpak in bestaande wijken. En de verwachting is dat we nog meer huizen nodig hebben. Als we nog meer huizen moeten bouwen en groen willen behouden hebben we meer ruimte nodig. Die is volgens Lokaal Apeldoorn te vinden ten Noorden van Apeldoorn en over de snelweg. Woonwijken kunnen we echter alleen bouwen als het complete wijken worden, dus mét voorzieningen zoals winkels en scholen. Een 12e dorp over de snelweg met eigen voorzieningen en identiteit is voor Lokaal Apeldoorn een goede mogelijkheid.

Slimme samenleving.
Wij zetten digitalisering in wanneer we hiermee een leefbare omgeving krijgen. Denk hierbij aan doorstroming van verkeer, parkeerplaats-geleiding en het meten van luchtkwaliteit. Privacy, ethiek en digitale veiligheid gaan hierbij hand in hand. De gegevens die we kunnen genereren geven ons input om op basis van feiten mogelijke problemen op te lossen of nog beter te sturen. Dit helpt ons verder in slimme en duurzame verstedelijking.

Goede winkelvoorzieningen in dorpen en wijken.
Goede leefbaarheid in dorpen en wijken is mede afhankelijk van voldoende voorzieningen. Dat geldt ook voor voldoende winkelaanbod. De gemeente moet het voor ondernemers aantrekkelijk maken hierin te (blijven) investeren en zelf voorzieningen in wijken en met name de dorpen blijven ondersteunen.

Apeldoorns kanaal bevaarbaar maken.
Al jaren pleit Lokaal Apeldoorn voor het bevaarbaar maken van het kanaal voor motor- boten van de BM-klasse. Dit betekent dat uiteindelijk je van Hattem naar Dieren over het kanaal kan varen. Het is de ‘binnenweg’ van de IJssel die je langs onze stad en dorpen brengt op de mooie Veluwe. Dat is een extra aanwinst van het toeristisch toplandschap, daar waar de belangstelling voor water alleen maar toe neemt. Dat dit project een lange adem vraagt is duidelijk, maar we moeten iedere keer de kansen benutten die zich voordoen, samen met andere gemeenten, provincie en waterschap en geen dingen doen die op termijn dit onmogelijk maken.

Vliegveld Teuge
De discussie over Lelystad airport duurt voort en het is onzeker of en wanneer dit open zal gaan. Hier gaan wij als lokale politiek niet over. Lokaal Apeldoorn blijft echter wel scherp in de gaten houden dat de laagvliegroutes van en naar Lelystad niet alsnog over Apeldoorn zullen komen. Lokaal Apeldoorn steunt de ontwikkeling van vliegveld Teuge om te komen tot een expertise en opleidingsvliegveld voor elektrisch vliegen. Wij zijn ook voorstander dat Teuge zich nog meer kan ontwikkelen tot een toeristische en economische waarde door deze innovatieve toepassingen, Apeldoorn Airport als een visite kaartje van een duurzame regio. Wat ons betreft blijft het Nationale Paracentrum Teuge onderdeel uitmaken van het vliegveld.
Bedrijven faciliteren die actief deelnemen in de Apeldoornse samenleving.
Bedrijven die zich hier willen vestigen of al gevestigd zijn moeten zich welkom en thuis voelen. Wij mogen op onze beurt van die bedrijven verwachten dat zij een positieve bijdrage geven aan de Apeldoornse samenleving. Bijvoorbeeld door het steunen van verenigingen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzaam omgaan met de (leef)omgeving door bijvoorbeeld aanbrengen van zonnepanelen op het bedrijfspand.

Apeldoornpas
De stadspas of Apeldoornpas is door toedoen van Lokaal Apeldoorn in de afgelopen periode ingevoerd en wij willen graag dat deze pas nu verder verspreid wordt met nog meer mogelijkheden. Daarvoor hebben we meer partners in zowel bedrijfsleven als bijvoorbeeld bibliotheek nodig die samen willen werken om deze pas voor alle inwoners dezelfde lading te geven, de pas in Apeldoorn die je van allerlei leuke mogelijkheden biedt van de dagelijkse boodschappen tot cultuur en deels betaling van de contributie van je vereniging.

Vergroening van de binnenstad, verstevigen kernwinkelgebied, wonen en verplaatsen delen uitgangscentrum.
Een levendige binnenstad met kwalitatieve winkels en voorzieningen is het visite kaartje van Apeldoorn. Lokaal Apeldoorn vind dat in de komende periode de binnenstad veel groener gemaakt moet worden met meer ruimte voor winkelend en wandelend publiek. Om het centrum aantrekkelijker te maken kunnen we wonen, winkelen en uitgaan beter combineren dan scheiden. In combinatie met meer groen en water kunnen we bouwen aan een gezellige uitnodigende binnenstad. Een plek waar je naar toe wil gaan!
Je zet je fiets in een stalling of op handige plekken op de straat voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Het uitgaanscentrum Caterplein ligt net buiten het winkelgebied. Samen met de ondernemers en inwoners willen we nadenken over het gehele gebied. Wij willen dat (gedeeltelijke) verplaatsing van het uitgaanscentrum naar een plek midden in het centrum bijvoorbeeld bij het plein van de stad (Marktplein) mogelijk moet worden. Het cultuurkwartier bij Coda, Gigant kan richting de bioscoop worden uitgebreid en de noordelijke entree van de binnenstad moet meer een uitnodigend (woon)gebied worden. Wij willen dat het kernwinkelgebied compacter wordt en logischer in looproutes. De Hofstraat/Kanaalstraat mag vanaf het Amaliapark tot aan het kanaal een mooie groene verbinding worden.

Stationsgebied wordt de plek voor onderwijs en Centrum voor Veiligheid en Digitalisering.
In het stationsgebied mag volgens Lokaal Apeldoorn een versteviging komen van het aangeboden onderwijs. Het Centrum van Veiligheid en Digitalisering zal een plek krijgen in dit gebied. Dit mag leiden tot uitbreiding in dit gebied van het ROC, Saxion, Wittenborg, vestiging van Universiteit Twente en versteviging van de Fotovakschool. Het is logisch dat ook studenten hier hun huisvesting krijgen want dat is voor Lokaal Apeldoorn erg belangrijk. Vestiging van studenten die immers een leeftijdsgroep vertegenwoordigen die we nu nauwelijks hebben. Aanpak van het gehele gebied aan beide zijden van het station is wat ons betreft wenselijk waarbij verplaatsing van het busstation en aanpak van het beeldbepalende Herzbergerpand en omgeving noodzakelijk is.

Kansen bieden aan unieke (grootschalige) detailhandel.
Apeldoorn is de hoofdstad van de Veluwe en moet het stijgende aantal inwoners en haar regiofunctie mogelijkheden bieden. Voor toeristen moeten er meer redenen komen om naar Apeldoorn te gaan dan alleen de grote attracties en een mooie binnenstad. Daarom willen we ruimte bieden aan detailhandel die unieke toevoegingen geeft.

Bedrijventerrein.
Wij willen ondernemers de ruimte geven om zich te ontplooien op bedrijventerreinen zodat ze daar zich in volle sterkte verder kunnen ontwikkelen. Dat maakt het tevens mogelijk om op de plekken die ze verlaten woningbouw en voorzieningen te realiseren. Daarvoor is uitbreiding van de bedrijventerreinen nodig. Lokaal Apeldoorn denkt hierbij aan uitbreiding van het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord, Ecofactorij en de Kar. Huidige bedrijventerreinen moeten duurzamer worden met meer groen, net als de gebouwen die er op staan.
Overlast door psychoactieve middelen: drugs.
Het aantal psychoactieve middelen neemt toe. Naast “wiet” worden nu ook “lachgas” en “designerdrugs” steeds populairder. De gemeente gaat niet over de legaliteit, maar moet wel de overlast en de (verkeers-)veiligheid samen met de politie bewaken.

Casinobeleid. Lokaal Apeldoorn is niet tegen casino’s.
Vestiging van nieuwe kleinere casino’s in de binnenstad kan alleen indien deze een positieve bijdrage geven aan het gezellig uitgaan en niet om aan verslaving tegemoet te komen of te stimuleren.

Veiligheid en politie.
De gemeenteraad heeft minstens eenmaal per jaar overleg met de ‘Driehoek’, waarin de burgemeester, de politiechef en de officier van justitie zitting hebben. In dit overleg dient de gemeenteraad haar rol optimaal te benutten om actuele zaken beter te prioriteren

Digitale veiligheid.
De gemeente weet veel van haar burgers. Deze wetenschap dient voortreffelijk beschermd te worden. De interne kwetsbaarheid tegen aanvallen, hacken en digitale gijzeling dient, in overleg met de raad, verbeterd te worden.

Geen (ook geen positieve) discriminatie in welke vorm dan ook.
Voor Lokaal Apeldoorn zijn alle inwoners gelijkwaardig ongeacht wat dan ook. Het benadelen, maar ook het bevoordelen van mensen of groepen is altijd ongewenst. Wij staan voor een samenleving waar iedereen op een gelijke manier samen kan profiteren en genieten van wat onze mooie gemeente te bieden heeft.

(Digitaal)pesten.
Veel kinderen, maar ook volwassenen zijn slachtoffer van (digitaal) pesten. Zo’n 5% van de jongeren is slachtoffer van digitaal pesten op school, met soms zelfdoding als gevolg. Lokaal Apeldoorn vindt dat we hier meer aandacht voor moeten hebben. Niet alleen in scholen, maar ook bij (sport)verenigingen, verzorgingstehuizen en op de werkvloer.
Organiseren op wijkniveau.
Hulp moet zo dicht mogelijk bij de mensen worden aangeboden en georganiseerd. Met snel en effectief maatwerk, door mensen die de buurt en de mensen goed kennen.

Effectiviteit van de dingen die we doen meetbaar maken.
Nu, een aantal jaren ná de decentralisatie is het zaak opnieuw vast te stellen of we het wel goed hebben gedaan en het nog steeds goed doen. Waar gaat het goed of fout? Hebben we er van geleerd? Kunnen we nog meer leren? En dat zijn geen vragen aan de directie, maar vooral vragen aan de mensen op de werkvloer. Als we hulp bieden willen we weten of dit de juiste hulp is. Dat begint met weten waar we begonnen zijn, aangeven door de hulpvrager. Wat hij/zij nodig heeft en wil bereiken, en weten of dat doel bereikt is.

Opeenstapeling van bezuinigingen voor minima voorkomen.
Iedereen moet naar draagkracht (in)leveren, waarbij de (financieel) zwakkeren moeten worden ontzien. Bij beslissingen die het gemeentebestuur neemt, moet altijd de draagkracht van de minima meegewogen worden.

Een goed georganiseerd Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet meer zorgen voor objectieve beoordeling van ouder en kind en hun vraag centraal stellen. Het moet zich beperken tot het verzamelen van expertise die in de markt aanwezig is zodat ze deze kan aanbieden aan hulpvragers. Er moet minder in eigen hokjes worden gedacht en gebruik worden gemaakt van totale aanwezige kennis bijvoorbeeld de artsen en verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij zijn bekend met iedereen onder de 18 jaar in Apeldoorn. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om vroeg signalen op te pikken en gezinnen naar de juiste voorliggende voorzieningen te begeleiden. Mocht zich een hulpvraag voordoen dan kan JGZ deze sneller en objectiever beoordelen en plaatsen op basis van eerdere ervaringen met het betreffende kind.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. De gemeente én onderwijsinstellingen kunnen hun daarbij helpen.
Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt, moet er hulp geboden worden. Dat gaat nog beter als er optimale samenwerking is tussen alle partners in dit speelveld. De gemeente moet hier een verbindende rol in spelen.
Een lokale Ombudsman.
Van de kinderopvang toeslagaffaire hebben we geleerd dat inwoners van Apeldoorn, maar ook ambtenaren volledig de weg kunnen kwijtraken in de doolhof van beleid, regels, loketten met al of niet goede bedoelingen. Dat gebeurt helaas nog vaker dan we eigenlijk willen. Lokaal Apeldoorn wil dat deze mensen plaatselijk worden bijgestaan door een lokale onafhankelijke ombudsman die onpartijdig van de instanties en de overheid zelf inwoners bij kan staan. Die gehoor geeft aan de klachten die zij hebben en welke in staat is om verbeteringen aan te dragen.

Woonlasten maximaal met de jaarlijkse prijsstijging (inflatie) verhogen.
Onroerend zaakbelasting en andere gemeentelijke lasten zijn geen middel om de begroting sluitend te maken. Het is andersom: ze bepalen de maximale uitgaven van de gemeente. Lokaal Apeldoorn is van mening dat de woonlasten niet sterk mogen stijgen en in lijn moeten liggen van vergelijkbare steden.

Aanpassing van het subsidiestelsel.
Veel subsidies worden gegeven uit gewoonte. De ontvangers horen daar activiteiten voor te ontplooien, maar dat gebeurd niet altijd geld gaat te vaak zitten in het instandhouding van organisaties. Daarnaast zien we dat er ook subsidie wordt gegeven in de vorm van kortingen op huur van onderkomens. Lokaal Apeldoorn is van mening dat de financiën helder moeten laten zien wat de kosten van activiteiten en investeringen zijn geweest. Laten we het transparanter maken en omdraaien: we gaan meer de activiteiten subsidiëren. En inwoners een rol geven in de toekenning. Ook de mogelijkheid van het sparen van 10% van de jaarlijkse subsidiebedragen moet worden afgeschaft. Instellingen en verenigingen zijn geen beleggingsfondsen.

De grootte en het aantal van de gemeentelijke leningen moet gezond zijn.
De afgelopen jaren moesten we erg zuinig zijn om het teveel geleende geld terug te betalen. Dat is gelukt en we willen die fout niet meer maken. Wij blijven de partij van een degelijk huishoudboekje als basis voor een solide overheid en we moeten de komende jaren de noodzakelijke investeringen doen om onze mooie stad en dorpen verder te ontwikkelen op onder andere het gebied van sociaal domein, woningen en mobiliteit.

Verbeteren van de dienstverlening door de gemeente (telefoon, website, social media en balie)
Eerlijk is eerlijk: er is de laatste jaren veel verbeterd en dat is mede door de inzet van Lokaal Apeldoorn tot stand gekomen. Dat is geen reden om hier geen aandacht aan te blijven geven, zeker niet voor de inwoners die minder digitaal vaardig zijn en/of een beperking hebben. De dienstverlening is nu al digitaal op onze “Samen055” locaties en bij de balies in het stadhuis en deze kan nog verder verbeterd worden.

Investeren in nieuwe technologie.
Bij oplossingen voor vraagstukken van onze inwoners moeten we slim gebruik maken van data en daarin op een zorgvuldige wijze investeren. Technologie maakt dat we de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren en meer toe te spitsen op de belevingswereld van onze inwoners. Met ICT, data, apps en andere technologische innovaties kunnen we deze maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan.

Privacy en ethiek.
Veel van wat we doen op onder andere ICT gebied vraagt om spelregels. Lokaal Apeldoorn wil dan ook maximale aandacht voor privacy van onze inwoners en ethische vraagstukken in de gemeenteraad met elkaar bespreken. Lokaal Apeldoorn wil dan ook een landelijk ai- en sensorenregister.

Inzetten op lobby
Als we woningen willen bouwen, bereikbaar willen zijn en betaalbare zorg willen hebben moeten we extra inzetten op lobby naar de provincie, rijk en Europa. Lokaal Apeldoorn wil dan ook extra bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor lobby.

Jeugd en jongeren betrekken bij gemeentebestuur.
Door meebesturen leer je veel; verantwoordelijkheid nemen, rekenen, afwegingen maken, noem maar op. We moeten dus ook (kleine) kinderen en jongeren betrekken in het bestuur van Apeldoorn. Niet als leervak maar op een speelse manier. Een verantwoordelijkheid en een rol voor allen die bij het bestuur betrokken zijn, dus naast raadsleden, ook de jongerenraad etc.
Doorstroming ring verbeteren.
De eerste stap in de doorstroming van de ring wordt door Lokaal Apeldoorn nu aan gewerkt; de tunnel in de Laan van Osseveld. Om de rest van de doorstroming ook te verbeteren moeten we ook aan de gang over een tunnel onder het spoor bij de Laan van Spitsbergen en de Laan van Erica. Ook het knelpunt Zwolseweg-Hertenlaan/Reeënlaan moet worden onderzocht. Aanpassing aan de Laan van de Mensenrechten moet veel verkeer door de binnenstad tegengaan.

Rondweg dorp Loenen/leefbaarheid dorpen.
Al jaren zijn er plannen, een oplossing blijft uit. De verantwoordelijkheid ligt bij de provincie en het Rijk. Het gemeentebestuur moet via een goed georganiseerde lobby, druk op de ketel blijven houden voor de leefbaarheid in Loenen. Daarnaast wil Lokaal Apeldoorn overlast van vrachtverkeer en motoren in de dorpen en het buitengebied beperken.

Onderhoud van wegen
De afgelopen jaren is er een behoorlijke inhaalslag geweest in het achterstallige onderhoud. Zaak is nu om het onderhoud nu niet met behulp van een agenda en een kalender uit te voeren, maar slim, effectief, doelmatig en deskundig. Dat heet: asset-management. Hierbij willen we versteende stukken meer gaan vergroenen en langs wegen de lanenstructuren versterken of aanplanten.

Schoon tanken.
Lokaal Apeldoorn wil haast maken met Clean Energyhubs. Plekken waar je snel en schoon kan tanken (elektrisch, waterstof etc.). Daarnaast moeten er meer laadpleinen komen bij winkelcentra en attracties. Het plaatsen van losse laadpalen in de openbare ruimte moeten passen bij het straatbeeld om verrommeling tegen te gaan en niet leiden tot een tekort aan andere parkeermogelijkheden.

Verkeer toeristische attracties.
Er blijft grote druk bestaan op de driehoek Amersfoortseweg/Wilslaan/Jachtlaan door een concentratie van publiekstrekkers. Lokaal Apeldoorn gaat voor een structurele oplossing van de parkeer- en verkeersdruk in Apeldoorn West.

Verkeersveiligheid.
Hard rijden is de grootste ergernis van onze inwoners. We willen Apeldoorn niet vol leggen met drempels. Lokaal Apeldoorn denkt dat innovatie hier een bijdrage aan kan leveren. Auto’s worden slimmer (intelligente snelheidssystemen) en wanneer wij de juiste data aanleveren aan navigatiesystemen kunnen we verkeer beter en veiliger door de gemeente leiden.

Veilige schoolroutes en veiligheid rondom scholen, buurthuizen en ouderencentra.
De meest kwetsbare groep in het verkeer zijn onze jeugd/jongeren en ouderen. Op plekken waar deze groepen veel samenkomen zoals scholen en ouderencentra moet nog extra aandacht worden besteed zodat zij veilig door het verkeer kunnen. Hierbij geven we prioriteit aan de veilige schoolroutes.

Ruimte voor de fiets.
De fiets moet meer gefaciliteerd worden binnen de ring van Apeldoorn en in de dorpen. Dat kan door sneller groen bij verkeerslichten met handige apps of automatisch wanneer het regent. De fiets krijgt binnen de ring een prominentere plek, daarbij hoort ook het gratis stallen in onze stallingen en bij het station. Voor omwonenden van de binnenstad zou voor fiets en scooter een abonnement voor nachtstalling in het leven geroepen moeten worden.

Ruimte voor de voetganger en inwoners met een beperking.
In onze winkelgebieden in de stad en de dorpen moet het goed vertoeven zijn voor voetgangers, een plek om te rusten en een plek waarbij je niet het gevoel hebt door fietsers of scooters aangereden te worden. De inrichting moet zo zijn dat ook onze inwoners met een beperking zich thuis en veilig voelen

Bereikbaarheid van Apeldoorn.
Wij blijven ons inzetten voor de bereikbaarheid van Apeldoorn. Per auto of vrachtverkeer via de A1 en A50. Maar ook per spoor richting randstad, Berlijn en de stoptrein via Apeldoorn West richting Amersfoort. Ook het openbaar vervoer is van wezenlijk belang. Wij gaan voor bereikbare wijken, dorpen en buitengebied. Nieuwe innovatieve concepten en vrijwillige inzet kunnen hieraan bijdragen.
Overdracht van (sport)accommodaties aan verenigingen.
Eigendom, onderhoud en exploitatie is primair een verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging. De gemeente kan clubs en verenigingen helpen door het aanbieden van ruimte, advies (bestuurskundig, juridisch), het contact leggen met bedrijven en het opbouwen van netwerken. Accommodaties die nog in bezit zijn van de gemeente kunnen worden overgedragen. Deze moeten wel up to date zijn. De exploitatie van veel accommodaties is ondergebracht bij Accres. De aandelen van Accres zijn in het bezit van de gemeente Apeldoorn. Dit kan het probleem van de ‘dubbele pet’ geven. Verzelfstandiging van Accres zou een oplossing kunnen zijn.

Stimuleren van activiteiten in Omnisport.
Omnisport en het gebied daaromheen kan nog beter ingezet worden voor breedtesport en scholen. Meer grote toernooien van wielersport, atletiek en volleybal moeten door gemeente en exploitant Libema worden aangetrokken. Naast de passieve sportbeleving zal dit ook de Apeldoorner inspireren tot beweging en sporten.

Waardering voor vrijwilligers.
De vele vrijwilligers in Apeldoorn moeten zich niet alleen gewaardeerd voelen door hun eigen vereniging maar door de hele Apeldoornse gemeenschap. Een speciale vrijwilligersdag en vrijwilligerstrofee is het minimum.

Vrijwilligersacademie verder uitbouwen.
Een prima initiatief, maar de focus ligt nog teveel op sport. Er zijn zoveel andere initiatieven waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn. Die mogen we niet vergeten. Het Verenigingsbureau kan hierin een goede rol spelen, reden om in dit vroeger zo succesvolle fenomeen, nieuw leven in te blazen.

Succesvolle en vitale verenigingen
De ene vereniging is succesvoller dan de ander. Soms kan men alleen overleven door samenwerking met anderen. De gemeente kan, bijvoorbeeld door het Verenigingsbureau, een goede rol spelen in het zoeken naar die samenwerking.

Sporten in de openbare ruimte.
Telkens meer zien we groepen sporten in de openbare ruimte, van hardloopgroepjes tot bootcamp. We moeten er voor zorgen dat sporten in de openbare ruimte nog meer gestimuleerd wordt.

Activeren van jeugd(sport) en subsidie daarvan.
Er is veel verschil tussen subsidiëring van sport, cultuur, welzijnsorganisaties en jeugd-/jongerenverenigingen. Lokaal Apeldoorn vindt het belangrijk dat we deze verenigingen op een gelijkwaardige manier waarderen en subsidiëren. 
Deelname stimuleren.
Van kunst en cultuur kun je passief en actief genieten. Het belangrijkste is dat iedereen, jong en oud, moet kunnen meegenieten of meedoen. Van actief, dus het zelf uitvoeren ervan zijn wij een groot voorstander. Dit moet worden ondersteund door de gemeente. Kunst en cultuur dient toegankelijk te zijn voor iedereen.

Herschikking van culturele aanbieders.
Er zijn een aantal grote aanbieders: Orpheus, Coda, Gigant en ACEC, Ereprijs en NJO. Wij vinden dat de verdeling van gebouwen en budgetten tussen deze aanbieders verbetert moet worden voor een optimaal resultaat. Aanbieders moeten actief uitdragen dat zij onderdeel zijn van, of afkomstig uit Apeldoorn. Voor een aanbieder met landelijke en/of internationale uitstraling die regionaal of lokaal verbonden wil zijn, is Lokaal Apeldoorn bereidt ondersteuning te verlenen.

Lokale initiatieven stimuleren.
Zelf doen en uitvoeren in de vorm van amateurkunst in de breedste zin van het woord kan altijd op sympathie en steun van Lokaal Apeldoorn rekenen.

Gastlessen op scholen.
Het geven van gast(kennismakings-)lessen door instellingen en bedrijven bestaat inmiddels, maar dient verder gestimuleerd en uitgebreid te worden. “Jong geleerd is jong genieten!”

Cultuur en kunst passend bij de Veluwe.
Lokaal Apeldoorn is voorstander van evenementen die recht doen aan onze ligging direct op de Veluwe. Meer van hetzelfde en/of concurrentie met andere steden moeten we vermijden. Juist gebiedseigen evenementen kunnen bovendien als verbinder werken voor de inwoners. Wij denken bijvoorbeeld aan Paleisconcerten, activiteiten in de hal op het nieuwe marktplein, het Drakenboot-festival etc.

Verstevigen van het Nationaal Jeugd Orkest NJO.
Het NJO heeft zich duidelijk geprofileerd als een Apeldoorns fenomeen. Het biedt de kans om jongeren zich op muzikaal vlak te ontplooien op hoog niveau. Lokaal Apeldoorn is daar trots op en wil dat graag ondersteunen.
Apeldoorn stagestad.
De inspanningen van de gemeente om instellingen en bedrijven te stimuleren in stageplaatsen moeten uitgebreid worden. Op die manier kunnen we een nieuwe generatie Apeldoorners mede-opleiden en motiveren tot gelukkige inwoners van onze mooie woonplaats.

Samenwerking tussen bedrijven, organisaties en onderwijs op het gebied van lokale geschiedenis kust en cultuur.
Kennis van Apeldoornse historie maakt mensen trotser, blijer en zuiniger op hun woonplaats. Afgelopen jaren is hier mee gestart op scholen met een boekje met 10 verhalen “Lang geleden in Apeldoorn”. De aandacht en onderhoud van scholen voor (oorlogs)monumenten is hier ook een voorbeeld van. Lokaal Apeldoorn ziet deze aandacht ook op andere wijzen standaard opgenomen worden in het schoolprogramma.

Effectiever gebruik van schoolgebouwen.
Schoolgebouwen zijn doorgaans het middelpunt van een buurt of dorp. Lokaal Apeldoorn wil dat deze gebouwen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Kinderopvang, bibliotheek, ontmoetingsplek, de mogelijkheden zijn eindeloos. Bij nieuw- of verbouw of groot onderhoud dient daar al rekening mee te worden gehouden.

Basisscholen in de wijk of buurt.
Lokaal Apeldoorn streeft ernaar, in samenwerking met de onderwijsinstellingen om tot een evenwichtige verdeling van scholen in dorpen en wijken te komen.

Hoger onderwijs in Apeldoorn.
Mede door de inzet van Lokaal Apeldoorn gaat het de goede kant op met Hoger Beroeps Onderwijs en Universitair onderwijs in Apeldoorn. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering staat in de steigers en de opleidingen die daarbij horen worden aangeboden door Saxion, Universiteit Twente maar ook door het ROC waardoor doorstroming mogelijk is. Voor Lokaal Apeldoorn is het belangrijk dat de studenten ook daadwerkelijk in Apeldoorn hun plek vinden en zal er passende huisvesting gerealiseerd moeten worden.
Verantwoord waterbeheer.
Als gevolg van klimaatverandering kennen we hele natte periodes en hele droge periodes. Lokaal Apeldoorn vindt dat iedereen eenvoudig zijn steentje kan bijdragen, maar de gemeente wel als initiatiefnemer of regievoerder een rol moet vervullen.

Natuurinclusief bouwen.
Het is belangrijk dat er bij woningbouw rekening gehouden wordt met de natuur. Lokaal Apeldoorn pleit voor veel groen en plekken waar ook vogels, insecten, vlinders en vleermuizen een eigen plekje hebben om te wonen.

Energietransitie.
We kunnen beter besparen dan opwekken. En als we energie opwekken laten we dat dan vooral op een innovatieve wijze doen zoals bijvoorbeeld met water uit de beken en sprengen waar Apeldoorn om bekend staat. We willen geen weilanden vol met zonnepanelen, maar vooral panelen op daken. Windmolens die overlast veroorzaken voor onze inwoners willen wij niet plaatsen.

Biodoversiteit en ecologische bermen.
Afgelopen jaren heeft Apeldoorn al de slag gemaakt om van strak gemaaide velden over te gaan op ecologische bermen. Onze bermen kleuren telkens mooier. Lokaal Apeldoorn ziet dan ook graag dat overtollig asfalt omgevormd wordt tot ecologische bermen

Groene daken.
Apeldoorn wil een groen stad zijn. Aan de zuidkant van het dak is het vanzelfsprekend dat er zonnepanelen liggen. Aan de noordkant kan bij (nieuwe) woningen rekening gehouden worden met “groene daken.”

Goederentreinen/chloortreinen lobby via noordelijk Betuweroute.
Op dit moment rijden dagelijks goederentreinen, waaronder chloortreinen, door Apeldoorn. Lokaal Apeldoorn wil een stevige lobby richting Den Haag om haast te maken met de noordelijke Betuweroute, zodat (gevaarlijke) goederentreinen niet meer door Apeldoorn hoeven te rijden.

Warmte transitie.
Het is al enige tijd bekend dat we van het aardgas af moeten. Als het aan Lokaal Apeldoorn ligt doen we een stap voorwaarts met waterstof. Het huidige gasnet kan blijven liggen zodat we niet alle straten hoeven open te breken. Ook warmte/koude installaties met gebruik van water uit Apeldoorns Kanaal zien we als kans.

Meer praktische duurzaamheid.
Apeldoorn kan en moet nog duurzamer. Maar het is beter eenvoudige zaken met een klein prijskaartje eerst uit te voeren dan geldverslindende dromen na te jagen. En duurzaamheid is méér dan alleen ongebreideld windmolens en zonnepanelen neerzetten. De energietransitie moet slimmer en op een Apeldoornse wijze, bijvoorbeeld door warmte uit het kanaal te winnen en energie op te slaan in auto’s of middels waterstof. Maar vooral door te beginnen met besparen in plaats van opwekken. Energie die je bespaart hoef je niet op te slaan.