Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Dorpen verdienen LOKALE aandacht

15 juni 2017 Moties

Betreft: behandeling Voorjaarsnota Apeldoorn, op 15 juni 2017 

Overwegende dat: 
• Dorpen sterk onderbelicht zijn in deze voorjaarsnota 
• Een eerste stap voor een dorpshart Loenen is gezet, maar nu daar ook een vervolg aan gegeven dient te worden 
• Ook naar andere dorpsharten gekeken moet worden om dorpen te versterken 
• Er een reserve “Groot onderhoud en investeringen” vrijvalt door een nieuwe verplichte Besluit Begroting en Verantwoording-systematiek (BBV) namelijk activering. Bekend is dat de gemeenteraad daartoe bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 een bestemmingsvoorstel heeft gedaan met als doel de genoemde reserve op te heffen en de vrijvallende middelen (€ 3 miljoen) toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

• Deze Algemene Reserve al met het afgesproken tempo groeit. 
• Dat het verder financieel herstel gewenst is, het mag de investeringen echter niet onnodig belemmeren 

Spreekt als wens uit: 
• om bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 het voorstel van het college om € 3 mln. toe te voegen aan de algemene reserve te willen heroverwegen. 
• In het kader van die heroverweging de versterking van de dorpsharten met als extra attentie het geplande dorpshart Loenen hoge prioriteit te geven! 

Ben Hendriks 
Raadslid Lokaal Apeldoorn