Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Dorpen en wijken

Leefbare dorpen en wijken

De gemeente Apeldoorn bestaat uit 11 dorpen en “de stad”. Binnen de stad zou je bijna kunnen zeggen dat de wijken dorpen op zich zijn. Dat blijkt ook uit het voorzieningenniveau, winkels en scholen in elk stadsdeel. Ook voor de dorpen moeten we het maximale doen om de basisvoorzieningen in stand te houden.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn:

 1. woningen zodanig aanpassen dat alle generaties in de wijk/het dorp kunnen blijven wonen

  Mensen willen in Apeldoorn graag blijven wonen in een bepaalde buurt of dorp. Hun huizen maken dat niet altijd mogelijk of er is een tekort aan huizen. Wij vinden dat flexibel omgegaan moet worden met mogelijkheden om huizen aan te passen aan de wensen van de bewoners zonder dat dit leidt tot een wildgroei van wonen.

 2. actieplan voor bestaande woningen die snel verouderen in de wijken de Maten en Zuid

  In deze wijken zijn buurten die snel verouderen en waar op kortere termijn renovatie, herinrichting en nieuwbouw in gang moet worden gezet. De gehele wijk moet buurt voor buurt worden bekeken en bij nieuwbouw/verbouw moet er volgens ons rekening gehouden worden met klimaatneutraal bouwen en alternatieve energiebronnen. Inrichting van de openbare ruimte moet nadrukkelijk worden meegenomen waarbij uitgangspunt is dat wijken groen moeten zijn, met slimme en voldoende parkeermogelijkheden. Er moet opnieuw gekeken worden naar een goede mix van huur/koop woningen voor alle lagen van de bevolking. Bij het opknappen van oude wijken moet de structuur van huizen met tuinen gewaarborgd zijn met generaties die kunnen blijven wonen als uitgangspunt. Echter soms kan juist sloop van het huidige meer opleveren dan renovatie van het bestaande.

 3. starterswoningen faciliteren

  Apeldoorn wil graag gezinsstad zijn en ook studenten van kennisinstellingen kunnen herbergen. De huizenmarkt begint met het aanbieden van goede woningen voor starters zodat mensen hun eigen woning kunnen kopen. De gemeente kan dit faciliteren door nadrukkelijk in te zetten op de bouw van dergelijke woningen mbt bestemmingsplannen en contingenten van woningen. Gezien de lage rente en wel is waar stijgende huizenprijzen lijken extra leningsfaciliteiten ons niet nodig.

 4. Apeldoorns kanaal bevaarbaar maken

  Al jaren pleit Lokaal Apeldoorn voor het bevaarbaar maken van het kanaal voor motorboten van de BM klasse. Dit betekent dat uiteindelijk je van Hattem naar Dieren over het kanaal kan varen. Het is de ‘binnenweg’ van de IJssel die je langs onze stad en dorpen brengt op de mooie veluwe. Dat is een extra aanwinst is de keuze van toeristisch toplandschap daar waar de belangstelling voor water alleen maar toe neemt. Dat dit project een lange adem vraagt is duidelijk, maar we moeten iedere keer de kansen benutten die zich voordoen, samen met andere gemeenten, provincie en waterschap. Wij laten ons niet uit het veld slaan door onmogelijkheden of hoge kosten, wij zijn er van overtuigd dat waar een wil is er ook een weg is en dat juist bevaarbaarheid een grote spinoff is voor verdere activiteiten en niet andersom.

 5. studie energie opwekking uit kanaal, beken en sprengen

  In het zoeken naar alternatieve energiebronnen moet wat ons betreft breder gekeken worden dan alleen zon en wind energie. Apeldoorn heeft door haar ligging unieke beken en sprengen die door hun verval in het verleden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de omgeving. Datzelfde geldt voor het kanaal.

 6. windenergie

  Lokaal Apeldoorn is tegen windenergie als deze ten koste gaat van het woongenot van onze inwoners. Apeldoorn lijkt opzich ook niet de meest logische plek om windenergie te winnen en wij willen ons daarom daar ook niet op blindstaren. Er zijn alternatieven voorhanden die effectiever zijn en er valt nog veel te winnen bij goede energiebesparingmaatregelen.

 7. onderhoud van de leefomgeving handhaven op kwalitatief hoog niveau samen met de inwoners van stad en dorp

  Wonen in een groene omgeving die netjes is onderhouden draagt bij aan het woongenot en onze gezondheid. Daarom is Lokaal Apeldoorn voor het onderhouden van het groen op een goed niveau, waarbij inwoners hun steentje kunnen bijdragen door middel van inspraak of door zelf het onderhoud op zich te nemen. De gemeente faciliteert dat met benodigde gereedschappen. Wij zijn voor uitbreiding van groen in de wijken en dorpen door herindeling van parkeer mogelijkheden en samenvoegen van stukjes groen. Lang de zogenoemde ‘ring’ en invalswegen van de stad en de dorpen mogen meer bomen worden gepland.

 8. Eigen keuze voor afvalbakken bij inzameling, prioriteit voor aanpak zwerfafval en hondenpoep

  Zwerfafval en hondenpoep zijn de grote ergernissen van inwoners. Wij willen deze vervuiling aanpakken door de hondenuitlaatplaatsen beter schoon te maken en hun aantal te vermeerderen. Verder moeten in het bebouwde gebied duidelijker staan aangegeven waar honden niet uitgelaten mogen worden.
  Zwerfafval wordt nu samen met verenigingen worden aangepakt. Wij vinden dit een goed initiatief. Nog belangrijk is om zwerfafval te voorkomen. Daarvoor moet er meer handhavend worden opgetreden op die plekken waar het bekend is dat zwerfafval voorkomt zoals bij opritten van wegen en container straten. Daarnaast moet er gekeken worden naar invoering van statiegeld op blik en kleine plastic flesjes.

 9. voorbeeld functie overheid door ‘eigen’ gebouwen en openbare ruimte te voorzien van duurzame en besparende maatregelen.

  Inzetten op klimaatneutraal en duurzame energiebronnen vraagt om ook als overheid dit te doen. Met een aantal overheidsgebouwen is hier een start mee gemaakt bv werkgebouw Zuid en de verbouwing van het stadhuis. We moeten daar mee doorgaan en ook onze openbare ruimte hierin meenemen bv de verlichting van straten.

 10. herziening van dorps- en wijkraden, waarbij zij zich moeten blijven richten op activiteiten gericht op (buurt) ontmoeting

  De dorps- en wijkraden zijn te veel gericht op het in stand houden van een vergadercultuur i.p.v. acties die bestemd zijn voor en in de buurten. Een te groot gedeelte van het budget wordt besteed aan vergaderen, huisvesting en een blad.

 11. goede oplossing voor de problematiek rondom Teuge/Lelystad

  Lokaal Apeldoorn heeft zich de afgelopen tijd erg ingezet voor het wijzigen van de vliegroutes van en naar Lelystad. Deze moeten niet laag over komen vliegen over Apeldoorn en/of haar omgeving. Dit geeft en te veel overlast en is zeer nadelig voor het paracentrum op vliegveld Teuge. Wij zijn voor het behoud van dit centrum omdat het een toeristische waarde heeft en bijdraagt aan het bestaan van Teuge.
  Wij zijn voor het openen van Lelystad nadat het luchtruim is aangepast, vliegtuigen hoger kunnen overvliegen en het paracentrum (grotendeels) behouden kan blijven.

 12. een afvalbeleid dat past bij Apeldoorn, dus vrije keuze ook voor de grijze container

  Lokaal Apeldoorn vind dat het scheiden van afval bijdraagt tot een beter milieu en dat iedere inwoner maar ook ieder bedrijf hieraan moet bijdragen. Echter wij willen helderheid over wat de beste mogelijkheden zijn daar waar er steeds meer discussie is over het inzamelen van plastic. Daarnaast willen wij dat Apeldoorners zelf mogen kiezen welke afvalbak ze willen hebben. Het gaat ons om een zo groot mogelijk draagvlak en de eigen keuze verantwoordelijkheid van mensen. Het doel zal daardoor alleen maar sneller worden bereikt.

 13. omwonenden en attracties gaan hand in hand

  Apeldoorn beschikt over een aantal topattracties Julianatoren, Apenheul, paleis het Loo. Deze zijn allemaal gelegen in Apeldoorn-West samen met park Berg en Bos en het Boschbad. Lokaal Apeldoorn vind dat al deze attracties behouden moeten worden voor de gemeente Apeldoorn en ze ruimte moeten krijgen om te groeien.
  Echter dit mag niet te koste gaan van het woongenot van de inwoners. Daarom staan wij voor een grote integrale aanpak van Apeldoorn West met een heldere keuze. Binnen de ecologische hoofdstructuur zijn wij voorstander van het verplaatsen van de voetbalclubs, manage en scouting gebouwen naar het sportpark Ordenbos, het verwijderen van de voormalige politie-academie, verplaatsen van Haps naar het park Berg en Bos en het verplaatsen en uitbreiden van de Julianatoren. Uitbreiding van park Berg en Bos en de Apenheul. Opruimen van de vervuiling in het zogenoemde ‘gat van Johan van Zevenhuizen’. Overlast in de wijken moet worden tegen gegaan met een goed verkeerscirculatieplan, inzet van een transferium, gebruik van parkeergarages in de stad en verplaatsing van de ingang het het Boschbad.

 14. ondernemers met hinder faciliteren om elders in Apeldoorn beter te ondernemen

  Wij willen ondernemers die nu hinder ondervinden bij het uitoefenen van hun werkzaamheden helpen door te kijken of knellende regelgeving binnen de wet kan worden gewijzigd of in het uiterste geval kijken of de ondernemer elders in Apeldoorn verder kan gaan met zijn/haar bedrijf. Datzelfde willen we ook bekijken als er sprake is van hinder door bedrijven van gewenste ontwikkelingen bijvoorbeeld aan het kanaal bij zwitsal.

 15. eerst binnen de contouren van de snelweg bouwen

  Apeldoorn stad en de dorpen zijn aantrekkelijke plekken om te wonen. Dat moet zo blijven. Grotere spreiding van de stad is vanuit beheersbaarheid maar ook vanuit beleving ongewenst. Nu al voelen mensen vanuit Zuidbroek een grote afstand tot de stad. Daarom kiest Lokaal Apeldoorn om binnen de grenzen van de snelwegen met de stad te blijven. Er zijn nog voldoende gebieden de ruimte bieden voor groei waarbij bijvoorbeeld het gebied langs het kanaal bij de Maten maar ook bij Zwitsal genoemd mag worden. Bedrijven die nog langs het kanaal staan kunnen nu nog een alternatief vinden op de bestaande bedrijven terreinen.

 16. een maximum van 400 asielzoekers en uitgaan van kleine centra

  Lokaal Apeldoorn vind dat de gemeente Apeldoorn haar verantwoording moet nemen daar waar het noodzakelijk is om asielzoekers een tijdelijk en/of permanente opvang te bieden. Deze verantwoordelijkheid moet in relatie staan tot de mogelijkheden die wij als gemeente kunnen bieden. Draagvlak onder inwoners en vermindering van (vermeende) overlast is van cruciaal belang om de komst van asielzoekers te kunnen laten slagen. Daarom zijn wij van mening dat kleine opvangcentra met een heterogene groep bewoners het beste past. Bewoners in de wijken zullen door deze aanpak asielzoekers eerder willen helpen en opnemen wat de integratie sterk bevorderd.

 17. omzien naar elkaar door burendag, leukste straat, uitwisselingen, partnersteden

  De gemeente Apeldoorn is mooi om in te wonen omdat onze stad en de dorpen een kenmerkend karakter hebben en liggen in het prachtige groen van de Veluwe. Het zijn echter de inwoners van onze stad en de dorpen die hier wonen zo speciaal maakt. Lokaal Apeldoorn ziet dat iedere dag en wij zijn daar echt blij mee. Mensen die in hun buurt of dorp contact met elkaar maken, elkaar helpen en samen activiteiten ondernemen. Een kwaliteit die we moeten behouden. Door elkaar te ontmoeten en deels te kennen worden (voor)oordelen ontkracht, ontstaat een leukere en betere samenleving van mensen die elkaar helpen. 
  Door de groei van de stad, de uitbreiding van sommige dorpen en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen komt deze kwaliteit onder druk te staan. Wij willen deze kwaliteit blijven stimuleren door ondersteuning van de burendag, de leukste straat of andere initiatieven. 
  Lokaal Apeldoorn wil dat uitwisselingen op school of verenigingsniveau gestimuleerd kan worden met culturen die wij binnen de grenzen hebben maar nog weinig van af weten. Gestreefd wordt naar een blijvend effect dat zelfstandig door scholen en verenigingen kan worden gedragen, waarbij ook het systeem van partnersteden een rol zou kunnen spelen.