Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Moties

8 januari 2018 “Balans bereik je samen!”
Moties

“Ga de stad in en kom met een voorstel naar aanleiding van een breed gesprek met alle betrokkenen”. Bij deze oproep van de raad, heeft het college “de stad” helaas opgevat als “alleen het centrum”, zo bleek uit een brief die deze zomer verstuurd is door het college. Maar het gesprek op zich heeft resultaat gehad. Daar zijn we als raad blij mee. Er is een tussenvorm gekomen waar iedereen tevreden is. Zowel bewoners als…

9 november 2017 Lokale kapitaalgoederen
Moties

Betreft: behandeling meerjarenbegroting 2018-2021 op 9 november 2017  Gehoord de beraadslagingen over de kapitaalgoederen. Betref programma 3 openbare ruimte, doelstelling 3 een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit , groene basis op orde.  overwegende dat: 1. het college nog geen integrale aanpak van groen heeft gepresenteerd ondanks meerdere toezeggingen 2. in de MPB op meerdere plekken wordt gewezen naar een plan 3. en dat daarnaast al geld wordt geïnvesteerd in kleinere stukjes zonder zichtbare samenhang 4….

14 september 2017 Motie Vliegen tegen Vleugels
Moties

De gemeenteraad van Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017  Overwegende dat: Tijdens het over vliegveld Teuge gehouden spoeddebat op 6 juli j.l. is door de raad stelling genomen tegen mogelijk negatieve effecten voor de Veluwe van vliegverkeer van en naar Airport Lelystad. Het voorgenomen besluit van de staatssecretaris volgt de door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geadviseerde routes boven de Veluwe. In dat besluit zullen vliegtuigen naar verwachting boven (delen van) Overijssel en Gelderland, niet…

6 juli 2017 Verscherping financiële stukken
Moties

De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 20 (‘Jaarstukken 2016’).  Overwegende dat: – Verschillende partijen (waaronder de raad, de concerncontroller, de accountant en de rekenkamercommissie) al enkele jaren verzoeken tot het opnemen van concrete(re) doelstellingen en prestaties in de MPB; – de raad beter in staat is zijn controlerende taak uit te oefenen wanneer concrete doelstellingen en prestaties worden afgesproken; – het tot nog toe lastig…