Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

ANBI

Lokaal Apeldoorn mag als lokale politieke partij aanspraak maken op de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder het publiceren van een aantal gegevens op onze website. Hieronder de gevraagde gegevens.

Naam van de instelling

POLITIEKE VERENIGING “LOKAAL APELDOORN”

Adres

Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

RSIN/Fiscaal nummer

815060828

Bankrelatie Rabobank

NL71 RABO 0383 3239 59

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen.
De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.
De benoeming(en) geschieden na voordracht van het bestuur.
Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.

Bestuur

Gerrit Wensink, Voorzitter
Jacqueline Pol, Secretaris
Frank Reinders, Penningmeester
Henk Schutte, Lid
Antoine Joosten, Lid

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de inwoners van de Gemeente Apeldoorn, alsmede het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe kan bijdragen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het geven van informatie aan, maar ook door het verkrijgen van informatie van de inwoners, het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen alsmede die activiteiten te ontplooien welke voor het bereiken van dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

Het bestuur kent geen enkele vorm van beloning.
De functie van bestuurslid is op basis van vrijwilligheid en derhalve onbezoldigd.

Beleidsplan

Primair is de vereniging opgericht om de hierboven omschreven doelstelling te realiseren.
De vereniging zet die middelen in die het mogelijk maken om het functioneren van de partij Lokaal Apeldoorn optimaal te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en het partijprogramma.

Dit geldt voor zowel de gemeenteraad als de gebiedscommissie.

Na de winst bij de verkiezingen is het initiatief genomen om middels een collegeakkoord te komen tot verdere democratische en bestuurlijke vernieuwing. Burgerparticipatie zal hierbij ook een zeer prominente rol moeten gaan spelen.

In de komende vier jaar zullen deze zaken als rode draad door alle thema’s en programma’s moeten lopen.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit

Contributies van de leden van Lokaal Apeldoorn
Vrijwillige afdrachten van fractieleden en wethouder
Donateurs
Andere baten zoals fractievergoeding

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording bestaat uit de presentatie van de Balans alsmede de Staat van baten en lasten.

Bijlagen

Wij zijn momenteel bezig met de afronding van de cijfers over 2021. Deze zullen wij na vaststelling in onze ledenvergadering hier plaatsen